Provozní řád

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do objektu s tímto Provozním řádem. Vstupem do objektu vyjadřuje návštěvník souhlas s Provozním řádem a zavazuje se řídit jeho pokyny.

I. Provozovatel

1.1 Provozovatelem objektu „Neon Club “ (dále jen „Klub“) je Balbínova21 s.r.o. , prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců a externích pracovníků (dále jen Provozovatel), se sídlem Balbínova 21 s.r.o. Praha 2  , 120 00.

II. Úvodní ustanovení

2.1. Provozní řád vymezuje některá pravidla chování návštěvníků Klubu. Provozním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro návštěvníky Klubu z obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů Provozovatele.

2.2. Každý Návštěvník je povinen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví, majetku, práv či oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, veřejného pořádku či mravnosti a aby nerušil či neobtěžoval jiné návštěvníky.

III. Provozní a návštěvní pokyny

3a. Vstup do objektu/vykázání z objektu:

3.1. Návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do objektu Klubu.

3.2. Na vstup do Klubu ani na pobyt v Klubu není právní nárok, a to ani, když je vstup do Klubu podmíněn zaplacením vstupního poplatku.

3.3. V případě, že je vstup do Klubu zpoplatněn, je vstup do Klubu přípustný až po zaplacení stanoveného vstupního poplatku. Provozovatel vydá Návštěvníkovi po zaplacení vstupního poplatku vstupenku. Vstupenka je nepřenosná a opravňuje Návštěvníka k jednorázovému vstupu do Klubu (v případě opuštění Klubu z jakéhokoliv důvodu pozbývá vstupenka platnosti). Zaplacený vstupní poplatek je nevratný.

3.4. Návštěvník je kdykoliv během pobytu v Klubu povinen, třeba i opakovaně, prokázat k žádosti Provozovatele zaplacení vstupního poplatku, a to neprodleným předložením platné vstupenky. Pokud se Návštěvník odmítá prokázat platnou vstupenkou či předal-li ji jiné osobě, Provozovatele to opravňuje k jeho vykázání z Klubu.

3.5. Zakáže-li Provozovatel Návštěvníkovi další setrvání v Klubu z důvodů uvedených v tomto Provozním řádu nebo v případě porušení tohoto Provozního řádu, Návštěvník nemá právo na vrácení či náhradu vstupního poplatku.

3.6. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou Návštěvníci Klubu povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených Provozovatelem, kteří dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR. V případě porušení Provozního řádu může být Návštěvník Pořadatelem z Klubu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

3.7. V době otevření v Klubu je umožněn vstup pouze osobám starším 18ti let na základě předložení průkazu totožnosti s fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, ISIC karta). V ostatní dny je umožněn vstup osobám mladším 18ti let pouze dle pokynů pořadatele akce.

3.8. Z bezpečnostních důvodů je každý Návštěvník povinen na vyzvání Provozovatele ukázat obsah příručních zavazadel. Pokud toto Návštěvník odepře, nebude mu umožněn vstup.

3.9. Provozovatel je oprávněn kdykoliv během pobytu Návštěvníka v Klubu, třeba i opakovaně, požadovat, aby se Návštěvník podrobil kontrole, a to zejména za účelem ochrany života, zdraví a majetku jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, práv a oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, veřejného pořádku a mravnosti, jakož i dodržování obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, Provozního řádu či organizačních pokynů Provozovatele.

3.10. Provozovatel je oprávněn do Klubu nevpustit podnapilé osoby, osoby pod vlivem návykových látek, agresivní osoby nebo osoby ohrožující bezpečnost v prostorách Klubu.

3.11. Provozovatel je oprávněn do Klubu nevpustit nevhodně oblečené osoby dle svého uvážení; tj. osoby ve znečištěném, roztrhaném či zapáchajícím oděvu či nevhodném oděvu typu: tepláky, šusťáky, maskáčové oblečení, sandále, kraťasy, montérky a jiné pracovní oblečení apod.

3.12. Návštěvníci nesmí do Klubu vnášet nebezpečné předměty – zbraně, střelivo, munici či jakoukoliv jejich část; neletální zbraně (obranné spreje, elektrické paralyzéry, tasery apod.); bodné, sečné či úderové zbraně či jakoukoliv jejich část; pyrotechniku, tlakové nádoby, spreje, injekční jehly apod. Tyto předměty budou na vchodu zadrženy provozovatelem, uloženy do trezoru a při odchodu navráceny. Odmítne-li Návštěvník předat tyto předměty do úschovy po dobu svého pobytu v objektu, nebude do Klubu vpuštěn.

3.13. Návštěvníci nesmí do Klubu vnášet omamné či psychotropní látky (např.: drogy) či jinak životu či zdraví nebezpečné či ohrožující látky (např.: jedy, hořlaviny, žíraviny, těkavé, leptavé, barvicí látky), jakož i látku neznámého charakteru.

3.14. Návštěvníci nesmí do Klubu vnášet vlastní občerstvení – nealkoholické/alkoholické nápoje, potraviny. Občerstvení bude na vchodu zadrženo provozovatelem a vyhozeno. Výjimku tvoří alkoholické/nealkoholické nápoje, které slouží např. jako dárek na narozeninovou oslavu konající se v objektu Klubu, ty budou Provozovatelem zadrženy, uloženy do trezoru a při odchodu navráceny. Výjimku dále tvoří občerstvení typu narozeninový dort apod., jehož konzumace v Klubu je předem dohodnuta s Provozovatelem.

3.15. Provozovatel je oprávněn vykázat z Klubu Návštěvníky v podnapilém stavu či pod vlivem návykových látek, kdy svým chováním obtěžují či ohrožují ostatní Návštěvníky nebo majetek Klubu.

3.16. Provozovatel je dále oprávněn z Klubu vykázat Návštěvníka, který veřejně schvaluje jednání jiného návštěvníka, jemuž Provozovatel zakázal další setrvání v prostorách Klubu.

3.17. Dále je v Klubu přísně zakázáno:

 • manipulovat s otevřeným ohněm,
 • požívání omamných či toxických prostředků,
 • používání kolečkových bruslí, skateboardů, koloběžek apod.,
 • vodění zvířat do Klubu,
 • manipulace s volným inventářem Klubu (kromě židlí), poškozování vybavení Klubu, včetně popisování,
 • polepování nebo pomalovávání zařízení,
 • do provozovny není povoleno vnášet a následně konzumovat drogy, vlastní jídlo a nápoje. V případě porušení bude host vykázán z provozovny,
 • vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (včetně kuchyně),
 • házet předměty jakéhokoli druhu z ochozu na parket,
 • zasahovat do elektrických zařízení a rozvodů,
 • manipulovat s prostředky protipožární ochrany bez požárního nebezpečí,
 • zasahovat do teplotních regulací v jednotlivých částech objektu nebo jinak manipulovat s topnou soustavou.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V prostorách provozovny je instalován kamerový systém.

3b. Šatna Klubu, škody na majetku a zdraví návštěvníků, objektu Klubu“

3.18. Každý Návštěvník vstupuje a pobývá v Klubu na svou odpovědnost a vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

3.19. Z bezpečnostních důvodů je doporučeno Návštěvníkům odložit si bundy, kabáty a příruční zavazadla včetně igelitových tašek apod. do šatny.

3.20. Neskladné či objemné předměty budou taktéž uloženy v šatně.

3.21. Provozovatel neručí za obsah kapes a zavazadel uložených v šatně.

3.22. Provozovatel neručí za odložené věci v objektu Klubu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí Návštěvníků.

3.23. Věci uložené v šatně, k nimž se Návštěvník nemůže prokázat šatním lístkem, mu budou vydány po jejich podrobném popisu po řádném ukončení akce.

3.24. Věci ponechané/zapomenuté v šatně po řádném ukončení provozu, budou oproti šatnímu lístku vydávány po dobu jednoho kalendářního týdne, po té budou zlikvidovány.

3.25. Návštěvníkům je zakázáno vynášet jakékoliv sklo (sklenice, lahve), plastové kelímky, případně jiný inventář z Klubu.

3.26. Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli Klubu. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.27. Úrazy či škody na majetku je Návštěvník povinen neprodleně oznámit Provozovateli Klubu.

3.28. U Provozovatele je uložena vybavená lékárnička první pomoci, určená k ošetření drobných zranění Návštěvníků. V případě potřeby ošetření oslovte nejbližšího zaměstnance.

3.29. Za bezpečnost akcí v rámci externích produkcí zodpovídá pořádající subjekt.

IV. Provozní doba – Klubu

4.1. Vstup do objektu je možný pouze v provozní době: Po – Ne: 12:00 – 5:00 hod, či ve výjmečné dny po dohode s personálem.

4.2. Zdržovat se v objektu mimo provozní dobu je zakázáno.

4.3. Provozovatel je oprávněn otevřít/uzavřít klub v jiných než stanovených hodinách, a v odůvodněných případech přerušit i právě probíhající provoz.

4.4. Provozovatel je oprávněn ukončit provoz Klubu dříve než ve stanovených hodinách, hrozí-li vznik vážné škody na prostorách, v nichž se nachází klub, či na jeho vybavení, případně taková škoda vznikla; vážnou škodou se rozumí škoda, jejíž odhadovaná výše činí alespoň 10.000,-Kč; či dojde k závažnému trestnému činu (zejména ke rvačce, ublížení na zdraví).

Provozovatel si vyhrazuje právo tento Provozní řád změnit.

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU.

Kontakty. Neon Club

Antonín Beran tel.+420733121022
Balbínova21 s.r.o.
Balbínova 733/21 , Praha 2 , 120 00
IČO:27905373, DIČ:CZ27905373

web: www.neonclub.cz

e-mail: info@neonclub.cz


Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny v provozním řádu.